Wstęp

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Leon System, w tym określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych.

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych przetwarzanych przez Leon System, w tym zebranych za pośrednictwem stron internetowych w określonych celach.

Administrator danych osobowych występującym pod nazwą Leon System jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436 (dalej: Leon System lub Administrator).

Deklaracja

Ochrona informacji prywatnych dotyczących osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Leon System, w tym użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: www.leonsystem.pl, www.online.leonsystem.pl jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, nasi klienci i użytkownicy serwisu mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe.

Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Administrator przestrzega zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

Ponadto,  Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 • przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • poprawne i adekwatne, w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem;

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Korzystanie z serwisu Leon System jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o:

 • danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • administratorze – rozumie się przez to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 • podmiot przetwarzający (procesor) – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
 • osobie której dane dotyczą – rozumie się przez to osobę fizyczną możliwą do zidentyfikowania na podstawie danych osobowych udostępnionych administratorowi,
 • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe,
 • urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie końcowe za pośrednictwem, którego użytkownik serwisu uzyskuje dostęp do strony internetowej.

Kiedy stosuje się niniejszą Politykę prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie w przypadkach, gdy Leon System jest administratorem Państwa danych osobowych i je przetwarza. Dotyczy to zarówno przypadku, w którym Leon System przetwarza dane osobowe jakie pozyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskał z innych źródeł.  W obydwu przypadkach Leon System wykonuje swoje obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania m.in. w odniesieniu do sytuacji, gdy Leon System przetwarza Państwa dane wyłącznie jako podmiot przetwarzający (procesor) – tj. przykładowo w zakresie danych pracowników czy kontrahentów powierzanych Leon System do przetwarzania przez klienta Leon System, celem przechowywania w ramach udostępnionego oprogramowania (w tych sytuacjach administratorami danych osobowych są klienci), a zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych opisuje regulamin usługi.

Leon System informuje, że występuje w charakterze administratora danych osobowych czyli jako podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania danych, w odniesieniu do:

 1. danych osobowych osób fizycznych w zakresie realizacji postanowień zawieranych umów, w szczególności umów monitorowania Leon System,
 2. danych osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Dane  osobowe przetwarzane są przez Leon System na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.) – w razie wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Leon System (w tym m.in. obowiązków o charakterze rachunkowym, księgowym oraz podatkowym).

Podanie danych osobowych w ww. celach ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia z Państwem umowy czy udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz udostępniony na stronie internetowej Leon System.

Dane są przetwarzane do czasu zakończeniu wykonania umowy, jednakże
z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 • niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów/użytkowników, za zgodą;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, klientom i użytkownikom serwisu przysługują związane z tym uprawnienia:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania),
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane  osobowe klientów mogą zostać powierzone innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zgodnie z art. 28 RODO.

Leon System na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23 maja 2018 r. powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie aplikacji webowej Leon System oraz aplikacji mobilnej Leon System procesorowi Nobelica Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478746, NIP: 6342821832.

Leon System nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji,
w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu. Państwa dane osobowe przetwarzane są zatem przez Leon System m.in. w związku z obsługą zawartych umów, przez czas niezbędny do realizacji usług oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te Leon System będzie wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres jednego roku liczonego od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Leon System może jednak przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Leon System jako administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Jednocześnie, w celu rozliczalności Leon System będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wykonania obowiązków prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika korzystającego z serwisu i przeznaczone do korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla użytkownika serwisu i jego danych.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez użytkownika serwisu w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na urządzeniu użytkownika serwisu plików cookies, w związku z czym Leon System zaleca sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

Zgodę na wykorzystywanie plików cookies użytkownik serwisu może wyrazić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda serwis. Użytkownik serwisu ma pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda serwis, a także zdecydować o ich usunięciu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:

 • dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • dla Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8): http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
 • dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Leon System.

Leon System informuje, że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z serwisu w urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia użytkownikom skorzystania z funkcjonalności serwisu, zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym Leon System nie ma wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Rodzaj i sposób wykorzystania polików cookies.

W ramach serwisu Leon System stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia przez niego serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – Pliki cookies, przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • trackingowe – pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez serwis kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie,
 • analityczne – pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące w serwisie związane z przepływem i zachowaniem użytkowników w celu optymalizacji serwisu. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
 • bezpieczeństwo – służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Leon System w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkowników,
 • udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych serwisu,
 • ulepszenia serwisu, w tym optymalizacji korzystania z serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę serwisu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
 • identyfikowania źródła, z którego użytkownik dotarł do serwisu,
 • tworzenia statystyk, które umożliwią ulepszanie struktury i zawartości serwisu,
 • utrzymanie sesji użytkownika w serwisie (po uwierzytelnieniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia,
 • wyświetlania użytkownikowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie,
 • umieszczania w serwisie obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych,
 • zapamiętania historii odwiedzonych podstron w serwisie w celu rekomendacji treści.

Leon System informuje, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies wprowadzone przez użytkowników na urządzeniach mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach www;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

Wśród podmiotów tych, w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu, zaliczamy:

 • Google LLC, która udostępnia narzędzie Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl);

Dane do kontaktu

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki prywatności, a także w razie chęci skorzystania z praw osoby, której dane przetwarza Leon System jako administrator (tj. z prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania/poprawiania swoich danych,  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych) prosimy o kontakt na adres mailowy lub pisemnie na adres: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek.

Oświadczenie dotyczące Polityki

Niniejsza Polityka cookies weszła w życie z dniem 09.01.2019. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie internetowej: www.leonsystem.pl z ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.